Zasady pisowni

PISOWNIA NAZW JEDNOSTEK ZHP
ˇ chorągiew, hufiec, związek drużyn, szczep piszemy z wielkiej litery, jeśli mowa o konkret-nej jednostce, np. Chorągiew Mazowiecka ZHP, Hufiec ZHP Białystok
ˇ jeśli wymieniamy jednostki, słowa „chorągiew”, „hufiec”, „związek drużyn”, „szczep” pi-szemy z małej litery, a nazwy z wielkiej, np. udział wzięły chorągwie: Mazowiecka, War-mińsko-Mazurska, Ziemi Lubuskiej

PISOWNIA NAZW WŁADZ ZHP
ˇ komisje rewizyjne, komisje stopni instruktorskich, sądy harcerskie – wielkimi literami, jeśli mowa o konkretnej władzy, np. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP, Komisja Rewizyjna Cho-rągwi Krakowskiej ZHP, Sąd Harcerski Hufca ZHP Warszawa Żoliborz
ˇ jeśli w jakiejś treści – małymi literami, np. komisja rewizyjna stwierdziła uchybienia, powo-łano komisję stopni instruktorskich
ˇ skróty nazw władz piszemy zawsze wielkimi literami, np. KSI, SHH

PISOWNIA NAZW JEDNOSTEK GK ZHP I KOMISJI RN ZHP
ˇ wydziały GK ZHP – wielkimi literami wszystkie wyrazy poza przyimkami, np. Wydział Zu-chowy GK ZHP, Wydział Badań i Analiz GK ZHP
ˇ zespoły, inspektoraty, komisje – małymi literami, np. zespół wychowania duchowego, in-spektorat harcerskich drużyn jeździeckich, komisja ekonomiczna Rady Naczelnej
ˇ wyjątki: zespół Akcji Letniej i Zimowej, zespół Internetu, zespół Nieprzetartego Szlaku

PISOWNIA NAZW FUNKCJI
ˇ funkcje pełnione przez jedną osobę: jeśli bez nazwisk – wtedy z wielkiej litery, np. Prze-wodniczący ZHP powiedział..., Naczelnik ZHP uczestniczył w..., Prezydent RP..., jeśli z na-zwiskami – wtedy z małej litery, np. przewodniczący ZHP hm. Wojciech Katner…, prezydent Aleksander Kwaśniewski…
ˇ pozostałe funkcje – zawsze z małej litery, np. drużynowy, szczepowy, namiestnik, kierow-nik – kierowniczka, zastępca kierownika, zastępczyni kierownika (nigdy zastępca, zastęp-czyni kierowniczki – nawet gdy funkcję tę pełni kobieta)

PISOWNIA SŁÓW ZJAZD, ZLOT, ZŁAZ, RAJD
ˇ jeśli mówimy o konkretnym (jest to nazwa) – wtedy z wielkiej litery, np. XXXII Zjazd ZHP, X Jubileuszowy Złaz Harcerskich Kręgów Seniorów, Rajd Świętokrzyski
ˇ w pozostałych przypadkach – z małej litery, np. na zjeździe przyjęto uchwałę, podczas zła-zu odbyło się uroczyste ognisko...

PISOWNIA NAZW PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH
ˇ wielkimi literami (z wyjątkiem przyimków), np. Betlejemskie Światło Pokoju, Dzień Myśli Braterskiej, Ogólnopolska Harcerska Pielgrzymka na Jasną Górę
ˇ programy ZHP – słowo „program” małą literą, nazwa w cudzysłowie (pierwsze słowo z wiel-kiej litery, pozostałe z małej), np. program „Barwy przyszłości”

PISOWNIA NAZW INSTRUMENTÓW METODYCZNYCH
ˇ sprawności – z małej litery, w cudzysłowie, np. „kuchcik”, strażak”, chyba że jest to nazwa własna, np. „Janosik”, „Kubuś Puchatek”
ˇ stopnie – z małej litery, np. ochotniczka–młodzik, harcerka orla–harcerz orli (przy myślni-kach nie ma spacji)
ˇ znaki służb – z małej litery, bez cudzysłowu, np. znak służby dziecku
ˇ projekt – z małej litery, w cudzysłowie, np. projekt „Szczepowy dwutygodnik”
PISOWNIA NAZW ODZNAK, ODZNACZEŃ
ˇ brązowa (srebrna, złota) odznaka kadry kształcącej, ale skrót: OKK
ˇ Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”
ˇ Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”
ˇ Złota (Srebrna) Honorowa Odznaka RPH

PISOWNIA NAZW OŚRODKÓW HARCERSKICH:
ˇ z wielkiej litery, w cudzysłowie: „Perkoz”, „Głodówka” „Funka”, ale: ośrodek na Głodówce (na polanie Głodówka), HCEE w Funce (nazwa miejscowości), w ośrodku w „Perkozie” (bo nie ma miejscowości Perkoz)

PISOWNIA TYTUŁÓW
ˇ uchwały władz – słowo „uchwała” z małej litery, np. przyjęto uchwałę w sprawie terminarza zjazdów hufców i chorągwi
ˇ tytuły uchwał piszemy w cudzysłowie, jeśli jest to nazwa dokumentu (pierwsze słowo z wielkiej litery, pozostałe z małej), np. przyjęto uchwałę w sprawie „Programu ekonomicz-nego ZHP na lata 2002-2007”
ˇ tytułu gazet, czasopism – w cudzysłowie, np. „Czuwaj”, „Na tropie”
ˇ tytuły książek – kursywą, np. Antek Cwaniak

PISOWNIA PROŚBY O PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI
ˇ przy zwykłych adresach – pod adresem
ˇ przy adresach internetowych – na adres

PISOWNIA PRZYPISÓW
ˇ w kolejności: autor, tytuł (kursywą), miejsce i rok wydania, strona, np. S. Mirowski, Styl życia, Warszawa 1997, s. 38

PISOWNIA CYTATÓW
ˇ cytaty podajemy kursywą, a nie w cudzysłowach

ZNAKI INTERPUNKCYJNE
ˇ przy podpisach nie stawiamy znaku /-/
ˇ przy wyliczaniu możliwe są przecinki, średniki (wtedy kolejne punkty zaczynają się z małej litery), kropki (punkty zaczynają się z dużej litery) lub niestawianie żadnych znaków – byle konsekwentnie w całym tekście
ˇ przed znakami takimi jak przecinek, średnik, kropka, myślnik, dwukrupek i wielokropek nie piszemy spacji, a po nich – tak
ˇ pisząc tekst w nawiasach nie stawiamy spacji po jego otwarciu i przed jego zamknięciem, np. (tekst w nawiasie)
ˇ przy podwójnych nazwiskach piszemy łącznik (dywiz) bez spacji przed i po nim, np. Anita Regucka-Kwaśnik
ˇ wielokropek ma dokładnie trzy kropki

PODSTAWOWE ZASADY EDYCYJNE
ˇ stopień pisma, rodzaj i krój czcionki stosujemy konsekwentnie, to znaczy takie same w tekstach tego samego poziomu (np. w tytułach, śródtytułach)
ˇ tekst różnicujemy co najwyżej na dwa sposoby (np. inna czcionka i pogrubienie), wersaliki stosujemy sporadycznie, nie stosujemy wyróżnień pismem rozstrzelonym
ˇ wcięcia akapitowe wykonujemy opcją „wysuń pierwszy wiersz” – nigdy tabulacją
ˇ wyrównanie tekstu dokonujemy odpowiednimi tabulatorami, a nie spacjami

Przed przesłaniem tekstu gdziekolwiek, dokonujemy sprawdzenia słownikiem ortograficznym wbudowanym w edytor tekstu oraz sprawdzenia zgodności z powyższymi zasadami!!!


źródło: Chorągiew BiałostockaPatrz także: