Instrukcja w sprawie przydziału słuzbowego członków ZHP

Postanowienia ogólne
1. Podstawę prawną wydania niniejszej instrukcji stanowi § 19 Statutu ZHP.
2. Postanowienia niniejszej instrukcji, w których mowa o harcerzu, harcerzu starszym, wędrowniku, instruktorze i seniorze, stosuje się odpowiednio do harcerek, harcerek starszych, wędrowniczek, instruktorek i seniorek.
3. Przepisy niniejszej instrukcji dotyczące instruktorów stosuje się odpowiednio do wędrowników, seniorów i starszyzny pełniących funkcje instruktorskie.
4. Jeżeli w niniejszej instrukcji jest mowa o właściwym komendancie, należy przez to rozumieć komendanta hufca, komendanta chorągwi, Naczelnika ZHP, określającego podstawowy przydział służbowy członka ZHP.

Tryb przydziału służbowego
5. Członkostwo ZHP powstaje z chwilą wyrażenia woli przynależności do ZHP i uzyskania przydziału służbowego.
6. Przydział służbowy do hufca, chorągwi bądź Głównej Kwatery otrzymuje:
1) instruktor oraz członek zwyczajny pełniący funkcje instruktorskie
2) członek starszyzny, senior – po złożeniu wniosku o wpis do rejestru starszyzny lub seniorów
3) członek wspierający – po złożeniu deklaracji członkowskiej.
7. Pozostali członkowie zwyczajni otrzymują przydział służbowy do podstawowej jednostki organizacyjnej, hufca albo chorągwi.
8. Członek zwyczajny ZHP może mieć przydział do więcej niż jednej jednostki organizacyjnej. W takim przypadku na jego wniosek określany jest przydział podstawowy. Podstawowy przydział służbowy wskazuje miejsce opłacania składek członkowskich, wykazywania w spisie harcerskim oraz zaliczania służby instruktorskiej.
9. Instruktor lub członek zwyczajny ZHP pełniący funkcje instruktorską otrzymuje dodatkowy przydział służbowy z chwilą wyboru do władz ZHP lub mianowania na funkcje. W przypadku mianowania na funkcję należy spełnić następujące warunki:
1) uzyskać opinię właściwego komendanta o wywiązywaniu się z obowiązków członkowskich ZHP
2) uzyskać zgodę komendanta jednostki, do której ma nastąpić dodatkowy przydział służbowy, na jego przyjęcie.
Obie jednostki organizacyjne zobowiązane są do przekazywania sobie informacji dotyczących przebiegu służby członka ZHP.
10. Podstawowy przydział służbowy odnotowywany jest w rejestrze członków w momencie przyjęcia do danej jednostki. Wpis do rejestru osób, które nie ukończyły 16 lat, wymaga pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Wzory rejestrów stanowią załącznik do niniejszej instrukcji.
11. Rejestr członków prowadzą:
1) dla członków podstawowych jednostek organizacyjnych – kierujący podstawową jednostką organizacyjną
2) dla instruktorów – komendant hufca, chorągwi lub Naczelnik ZHP
3) dla członków starszyzny oraz seniorów – komendant hufca, chorągwi lub Naczelnik ZHP
4) dla członków wspierających – komendant hufca, chorągwi lub Naczelnik ZHP.
Prowadzący rejestr odpowiedzialny jest za jego systematyczną aktualizację.
12. Informację o podstawowym przydziale służbowym instruktora, członka starszyzny, seniora oraz członka wspierającego ogłasza się w rozkazie właściwego komendanta.
13. Przydział służbowy członka ZHP odnotowywany jest odpowiednio w legitymacji zucha, książeczce harcerskiej, książeczce instruktorskiej lub legitymacji działacza ZHP.

Tryb zmiany podstawowego przydziału służbowego członków ZHP
14. Członek ZHP może zmienić podstawowy przydział służbowy, jeżeli:
1) złoży oświadczenie kierującemu jednostką organizacyjną, do której ma przydział
2) uzyska zgodę kierującego jednostką organizacyjną, do której przechodzi
3) uzyska zgodę rodziców lub prawnych opiekunów (dotyczy osób, które nie ukończyły 16 lat).
15. Instruktor może zmienić podstawowy przydział służbowy, jeżeli:
1) złoży właściwemu komendantowi oświadczenie o zmianie przydziału służbowego
2) uzyska opinię właściwego komendanta o przebiegu służby i wywiązywaniu się z obowiązków członkowskich ZHP
3) komendant jednostki, do której ma nastąpić przeniesienie, wyrazi zgodę na przyjęcie instruktora.
16. Właściwy komendant zobowiązany jest do wystawienia opinii w okresie 14 dni od daty złożenia oświadczenia.
17. W przypadku zmiany podstawowego przydziału służbowego przez członka ZHP z otwartą próbą na stopień instruktorski zachodzi konieczność porozumienia się przewodniczących komisji stopni instruktorskich, co do dalszego realizowania próby.
18. Zmiana podstawowego przydziału służbowego instruktora następuje w momencie ogłoszenia przez komendanta jednostki, do której instruktor przechodzi, rozkazu podającego nazwę jednostki, z której następuje przeniesienie.
19. Komendant jednostki, z której instruktor odchodzi, podaje w swoim rozkazie informację o zmianie podstawowego przydziału służbowego przez instruktora.
20. W przypadku rozwiązania jednostki (gromady, drużyny, kręgu, szczepu, związku drużyn) właściwy komendant zobowiązany jest zaproponować jej członkom nowy przydział służbowy.
21. Zmianę przydziału służbowego członka ZHP odnotowuje się we właściwych rejestrach członków, kartotekach instruktorskich oraz legitymacji zucha, książeczce harcerskiej, książeczce instruktorskiej lub legitymacji działacza ZHP.
22. Treści, które powinny znaleźć się obowiązkowo w kartotece instruktorskiej stanowią załącznik do niniejszej instrukcji. Treści kartoteki mogą być uzupełniane o punkty dodatkowe. Kartoteki prowadzone są dla instruktorów i członków zwyczajnych pełniących funkcje instruktorskie.
23. Wzory:
- legitymacji zucha
- książeczki harcerskiej
- książeczki instruktorskiej
zatwierdza Naczelnik ZHP, a uprawnione do ich drukowania jest Harcerskie Biuro Wydawnicze „Horyzonty”.


Spis harcerski
24. Spis harcerski w Związku Harcerstwa Polskiego zarządza Naczelnik ZHP, wyznacza termin i sposób jego przeprowadzenia we wszystkich jednostkach ZHP.
25. Za rzetelne i terminowe przeprowadzenie spisu harcerskiego w jednostkach odpowiedzialni są:
- w hufcu – komendant hufca
- w chorągwi – komendant chorągwi
- w Głównej Kwaterze ZHP – Naczelnik ZHP.
25. Spis harcerski powinien być zgodny ze stanem faktycznym i rejestrami członków prowadzonymi w jednostkach: gromadzie, drużynie, kręgu, szczepie, związku drużyn, hufcu, chorągwi, Głównej Kwaterze ZHP.załącznik nr 1 do
„Instrukcji w sprawie przydziału
służbowego członków ZHP”
Wzór rejestru instruktorów
Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Adres zamieszkania Numer PESEL Data wstąpienia do ZHP Data złożenia Zobowiązania Instruktorskiego Stopień instruktorskiData i nr rozkazu Data wystąpienia z ZHP lub zmiany przydziału
1. W – wystąpienieZP – zmiana przydziału

Wzór rejestru seniorów i starszyzny
Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Adres zamieszkania Numer PESEL Data wstąpienia do ZHP Data złożenia Zobowiązania Instruktorskiego Stopień instruktorski(o ile posiada)Data i nr rozkazu Data wystąpienia z ZHP lub zmiany przydziału
1. W – wystąpienieZP – zmiana przydziału


Wzór rejestru działaczy ZHP
Lp. Imię i nazwiskobądź nazwa instytucji i nazwisko osoby ją reprezentującej Adres korespondencyjny Zakres współdziałania/ obszar pomocy oraz wysokość deklarowanej składki członkowskiej Data złożenia deklaracji Data ustania członkostwa
1.Wzór rejestru zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników
Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Adres zamieszkania Numer PESEL Data wstąpienia do ZHP Data wstąpienia do jednostki organizacyjnej Data wystąpienia z ZHP lub zmiany przydziału
1.załącznik nr 2 do
„Instrukcji w sprawie przydziału
służbowego członków ZHP”

TREŚĆ KARTOTEKI INSTRUKTORSKIEJ
DANE OGÓLNE
1. Imię i nazwisko instruktora
2. Data urodzenia, numer PESEL
- w załączeniu zdjęcie
3. Adres zamieszkania
4. Data wstąpienia do ZHP, data złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego


DROGA INSTRUKTORSKA
5. Data otwarcia i zamknięcia próby, numer rozkazu
- stopień przewodnika/przewodniczki
- stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni
- stopień harcmistrza/harcmistrzyni
6. Data złożenia Zobowiązania Instruktorskiego
7. Książeczka instruktorska – data wydania, seria i numer
8. Pełnione funkcje (funkcja, data mianowania i data zwolnienia, numer rozkazu)
9. Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach (nazwa, termin, organizator)
10. Wyróżnienia, odznaczenia (harcerskie i państwowe, inne – jakie i kiedy nadane)

PRZYDZIAŁ SŁUŻBOWY
11. Zmiany w przydziale służbowym (jednostka, data, numer rozkazu)
12. Zaliczenie służby instruktorskiej (data i numer rozkazu)
13. Składki członkowskie (data i okres za jaki zostały opłacone)


źródło: Chorągiew BiałostockaPatrz także: