Instrukcja działania szczepu

Postanowienia ogólne

1. Podstawy prawne utworzenia szczepu stanowi § 31 Statutu ZHP.
2. Postanowienia niniejszej instrukcji, w których mowa o wędrowniku, instruktorze, komendancie stosuje się odpowiednio do wędrowniczki, instruktorki, komendantki.
3. Jeżeli w niniejszej instrukcji jest mowa o właściwej komendzie i właściwym komendancie, należy przez to rozumieć komendę hufca zatwierdzającą utworzenie szczepu oraz komendanta hufca ogłaszającego tę decyzję w rozkazie.
4. Szczep jest to wspólnota podstawowych jednostek organizacyjnych działających w jednym środowisku (szkoła, osiedle, dzielnica). Podstawowym celem działania szczepu jest zapewnienie ciągu wychowawczego.


Utworzenie szczepu

5. Szczep może powstać z inicjatywy osób kierujących podstawowymi jednostkami organizacyjnymi ZHP. Warunkami założenia szczepu są:
a) chęć działania w szczepie, wyrażona przez złożenie wniosku we właściwej komendzie hufca, przez minimum trzy podstawowe jednostki organizacyjne działające w co najmniej dwóch grupach metodycznych
b) uregulowane składki członkowskie przez członków jednostek tworzących szczep.
6. Szczep powołuje właściwa komenda hufca. Decyzję tę ogłasza w rozkazie właściwy komendant mianując jednocześnie komendanta szczepu.
7. Po powołaniu szczepu:
a) właściwy komendant hufca może nadać szczepowi numer, nazwę i imię oraz prawo posiadania sztandaru. Tryb przyznawania nazwy, imienia i sztandaru określają odrębne przepisy.
b) szczep ma prawo używania pieczęci zarejestrowanych we właściwej komendzie.
8. W przypadku niespełnienia warunków określonych w pkt. 5 niniejszej instrukcji właściwa komenda ma prawo odmówić powołania szczepu.
9. Od decyzji komendy hufca w sprawie odmowy powołania szczepu przysługuje prawo odwołania do komendy chorągwi.


Rozwiązanie szczepu

10. Szczep może zostać rozwiązany:
a) na wniosek co najmniej połowy członków komendy szczepu
b) z inicjatywy komendy hufca.
11. W przypadku działania niezgodnego ze Statutem ZHP i niniejszą instrukcją właściwy komendant może:
a) odwołać lub zawiesić w pełnieniu funkcji komendanta szczepu
b) rozwiązać szczep.
12. Decyzję o rozwiązaniu szczepu i odwołaniu komendanta szczepu ogłasza rozkazem komendant hufca. Od decyzji komendy hufca o rozwiązaniu szczepu przysługuje prawo odwołania do komendy chorągwi w terminie 21 dni od daty doręczenia decyzji wnioskodawcy.
13. Dokumentacja i składniki majątku ZHP będące w użytkowaniu rozwiązanego szczepu przekazywane są do komendy hufca, która decyduje o ich dalszym przeznaczeniu z uwzględnieniem praw podstawowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład rozwiązywanego szczepu.


Funkcyjni szczepu

14. Szczepem kieruje i odpowiada za jego pracę komenda szczepu, na której czele stoi komendant szczepu – pełnoletni instruktor wybrany przez instruktorów i wędrowników pełniących funkcje instruktorskie w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład szczepu i mianowany na funkcję przez właściwego komendanta hufca.
15. Komendant szczepu powinien posiadać minimum stopień podharcmistrza i być przeszkolony do pełnionej funkcji.
16. W szczepie mogą być inni funkcyjni, których mianuje i odwołuje rozkazem komendant szczepu. Nie dotyczy to drużynowych, których mianuje i odwołuje komendant hufca.


Obejmowanie i przekazywanie funkcji komendanta

17. Objęcie funkcji komendanta szczepu następuje z chwilą mianowania przez właściwego komendanta.
18. Przekazanie składników majątku ZHP będących w użytkowaniu szczepu, dokumentacji i pieczątek szczepu nowo wybranemu komendantowi powinno nastąpić w obecności osób kierujących podstawowymi jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład szczepu oraz przedstawiciela komisji rewizyjnej hufca.
19. W terminie 14 dni od daty mianowania komendant szczepu powinien podpisać zobowiązanie do prowadzenia szczepu. Wzór zobowiązania do prowadzenia szczepu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.


Działanie szczepu

20. Do zadań szczepu należy:
a) tworzenie wspólnoty gromad, drużyn oraz innych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu, opartej na ciągu wychowawczym oraz stwarzanie warunków do ich działania
b) inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podstawowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu
c) pozyskiwanie nowych instruktorów
d) metodyczne i programowe wspieranie pracy podstawowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu
e) prowadzenie szkolenia funkcyjnych dla podstawowych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem drużynowych) wchodzących w skład szczepu
f) wspieranie organizacji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej podstawowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu
g) pozyskiwanie środków na działalność podstawowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu
h) dbanie o regularne opłacanie składek członkowskich przez członków jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu
i) dbanie o dobry wizerunek harcerstwa w środowisku działania.
21. W szczepie może działać kapituła prób na stopnie harcerskie.
22. Nadzór nad działalnością szczepu sprawuje właściwa komenda. Szczep podlega także kontroli właściwej komisji rewizyjnej.
23. Prowadzenie dokumentacji szczepu, działalności finansowej i gospodarczej, organizacji wypoczynku letniego i zimowego, współpracy zagranicznej i innych działań szczepu organizowane jest zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami, przepisami prawa państwowego.
24. Przy szczepie może działać Koło Przyjaciół Harcerstwa. Zasady powoływania i działania Koła określają odrębne przepisy.


System kierowania w szczepie

25. Komenda szczepu:
a) kieruje pracą wychowawczą szczepu
b) odpowiada za realizację planu pracy w szczepie
c) odpowiada za prowadzenie dokumentacji szczepu
d) doskonali swoje umiejętności i wiedzę metodyczną
e) wykonuje inne czynności powierzone jej przez właściwą komendę.
26. Komendant szczepu:
a) kieruje bieżącą działalnością szczepu
b) reprezentuje szczep
c) odpowiada za majątek, gospodarkę i zobowiązania finansowe szczepu
d) wydaje rozkazy
e) przygotowuje następcę na funkcję komendanta szczepu.
27. W skład komendy szczepu wchodzą funkcyjni szczepu oraz osoby kierujące w szczepie podstawowymi jednostkami organizacyjnymi. Komendant szczepu określa zakres obowiązków poszczególnych członków komendy i podaje go do wiadomości w rozkazie. Wśród członków komendy powinien zostać wskazany instruktor odpowiedzialny za prowadzenie spraw finansowo-gospodarczych.
28. Szczep powinien posiadać regulamin wewnętrzny lub konstytucję, którą przedstawia właściwej komendzie. Regulamin wewnętrzny lub konstytucja może w sposób odmienny od opisanego w niniejszej instrukcji regulować:
a) system kierowania szczepem
b) tryb pracy.


Tryb pracy komendy szczepu

29. Tryb pracy komendy szczepu określa komendant szczepu.
30. Zebrania komendy szczepu zwołuje komendant.
31. Decyzje komendanta i uchwały komendy szczepu są ogłaszane w rozkazie wydawanym nie rzadziej niż raz na kwartał.
32. Komenda szczepu przekazuje jednostkom działającym w szczepie:
a) rozkazy komendanta hufca i szczepu
b) informacje przekazywane przez komendę hufca i komendę chorągwi.


Dokumentacja szczepu

33. W szczepie prowadzi się i przechowuje następującą dokumentację:
a) plan pracy szczepu na dany rok harcerski
b) budżet szczepu na rok kalendarzowy
c) rozkazy komendanta szczepu
d) rozkazy komendanta hufca
e) korespondencję szczepu
f) dokumentację działalności programowej i kształceniowej
g) dokumentację finansowo-gospodarczą.
34. Komenda szczepu zobowiązana jest do przekazywania do komendy hufca następujących dokumentów:
a) rozkazów komendanta szczepu
b) budżetów i sprawozdań finansowych
c) planu pracy szczepu na kolejny rok.


Postanowienia końcowe

35. Instrukcja wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.
36. W terminie do dnia 30 września 2004 r. komendy szczepów zobowiązane są do dostosowania pracy szczepu do wymagań określonych w niniejszej instrukcji.

Źródło: Chorągiew BiałostockaPatrz także: